Steenrode Baretten (ISB)

De ISB is een groep van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring (= bij de MFO gediend hebben), die sinds 16 juni 2000 zich heeft aangesloten bij de Bond van Wapenbroeders (BvW)

Op 13 januari 2000 is de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB) opgericht. De ISB maakt sinds 16 juni 2000 deel uit van de Bond van Wapenbroeders (BvW), een landelijke vereniging van ex-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse Krijgsmacht alsmede oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij uit de Tweede Wereldoorlog.

De BvW, dus ook de ISB, is niet categoriegebonden; dus zowel (ex)officieren als (ex)onderofficieren en (ex)korporaals/ manschappen kunnen hiervan lid worden.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de BvW zijn onverkort van toepassing op onze identiteitsgroep.
Deze basisdocumenten zijn te allen tijde ter inzage bij de bestuursleden van de ISB

De grondbeginselen en doelstellingen van de BvW zijn onverkort van toepassing op de ISB

Doelstellingen van de Bond van Wapenbroeders

 • het behartigen van de individuele en collectieve belangen van de leden
 • het bevorderen van de saamhorigheid en kameraadschap tussen haar leden
 • het blijvend herdenken van de gevallenen
 • het vergroten van de maatschappelijke erkenning van, waardering voor en kennis over veteranen.

De BvW tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 • het opkomen voor de belangen van haar leden onder andere in de richting van de overheid via de daartoe geëigende kanalen
 • waar nodig de leden te ondersteunen en te begeleiden naar zorginstanties bij het oplossen van (fysieke en/of psychische) problemen, opgelopen als gevolg van de deelname aan oorlogshandelingen en/of (vredes) missies
 • het deelnemen aan en/of organiseren van herdenkingen
 • het bevorderen van de saamhorigheid bij en de kameraadschap tussen de leden door het organiseren van bijeenkomsten, reünies en andere activiteiten
 • het uitgeven van een verenigingsblad en gebruik maken van andere vormen van publiciteitsmedia.

De specifieke doelstellingen van de ISB zijn

 • onderhouden en, zo nodig, bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden van de ISB
 • gezamenlijk deelnemen aan activiteiten van verschillende aard, georganiseerd door de ISB zelf of door organisaties ten behoeve van de ISB
 • onderhouden en, zo nodig, bevorderen van contacten met (Nederlandse) (ex) MFO-ers die nog geen lid zijn van de ISB
 • onderhouden en, zo nodig, bevorderen contacten en samenwerking met de afdelingen van de BvW